Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Dospělí vegani a veganky

leave a comment »

Shrnutí

Dospělí vegani a veganky, kteří nedoplňují vitamín B12 tíhnou k nižší hladině B12 než nevegetariáni. Občas mají vyšší střední objem erytrocytu (MCV – Mean Corpuscular Volume) a úroveň MMA. Občas mají symptomy zjevného nedostatku B12. Tyto rysy nabývají na významu tím více, čím déle je člověk na veganské dietě. Vegani, kteří doplňují svou dietu vitamínem B12 mívají úroveň séra B12 v normálním rozpětí, ale můžou dosáhnout jejího zvýšení k hodnotám 350-405 pg/ml, a tím si zajistili zdravou úroveň homocysteinu a snížit tak poškozování DNA.

Případy jednotlivců se zjevným nedostatkem B12 jsou vypsány v článku „Individuální případy nedostatku“. Doplňkové studie stavu B12 u veganů a veganek jsou umístěny v článku „Mírný nedostatek B12 – zvýšený homocystein“.

Klinická studie z Polska (2012)

Skupina 20 karnistů a karnistek, kteří/é dříve jedli maso, souhlasila s tím, že se na pět let stanou vegany a vegankami. První polovina z této skupiny jedla fortifikované potraviny a druhá ne. Žádná z těchto skupin nebrala doplňky B12. Množství B12 získávaného z fortifikovaných potravin nebylo měřeno. Po pěti letech se průměrná hodnota B12 u skupiny, která jedla fortifikované potraviny snížila z 340 na 310 pg/ml. U druhé skupiny bez fortifikovaných potravin klesla z 290 na 220 pg/ml. Pouze u dvou klesla hodnota pod 200 pg/ml (hodnota tradičně spojovaná s nedostatkem B12) a oba/obě byli/y ze skupiny, která nejedla fortifikované potraviny. [12]

EPIC-Oxford (2001)

Abstrakt z roku 2001 o mužích z projektu EPIC-Oxford přinesl výsledky tak, jak jsou vypsané v Tabulce 1.

Tabulka 1. Stav B12 u 250 muži vzhledem k dietetické skupině ve studii EPIC-Oxford 2001
Všežravci Lakto-ovo vegetariáni Vegani
Příjem B12 (µg/den) 9,6 2,4 0,4
Včetně doplňků 9,6 2,7 3,0
Úroveň plasmy B12 (pg/ml) ~400 ~230 ~160
Počet s úrovní < 130 pg/ml 1 50 150

Rozdíly úrovní plasmy B12 mezi skupinami byly statisticky významné. Nepochybně mnoho z těchto veganů B12 nedoplňovalo nebo nejedlo dost fortifikovaných potravin.[1]

Studie dospělých veganů a veganek nedoplňujících B12

Australané mají podobný životní styl jako severoameričané, ale s minimem potravin fortifikovaných B12. Hokin a Butler (1999) prozkoumali duchovní australských Adventistů sedmého dne ve věku 22-80 let, kteří neberou doplňky B12. Výsledky, jak je možno vidět v Tabulce 2, ukázaly, že vegani mají výrazně nižší úroveň B12.[2]

Tabulka 2. Stav B12 u Australanů
# B12 (rozsah) Malabsorpce / nedostatek vnitřního faktoru
Nevegetariáni/ky 53 394A ± 196 (181-973) NR
Lakto-ovo vegetariáni/ky 234 NRB 20 % / 10 %
Vegani a veganky 11 224A ± 100 (99-420) NR
Celkem 298
A – Statisticky významná odchylka mezi skupinami se stejnými písmeny.
B – Statisticky významná odchylka od nevegetariánů nebyla zjištěna
NR – Není udáno.

Crane a kol. (1998, USA) prostudovali dvě rodiny (9 lidí), které se stravovaly vegansky po dobu jednoho roku a které nedoplňovaly pravidelně B12 nebo nepřijímaly fortifikované potraviny:

 • Jedli jídlo ze svých zahrad nebo z místních obchodů s potravinami.
 • Sérum B12 (sB12) bylo pod 200 pg/ml u osmi členů rodiny; průměrné sB12 bylo 190 ± 65 pg/ml.
 • Jediná členka rodiny se sérem B12 nad 200 pg/ml (konkrétně na úrovni 331 pg/ml) byla také tou jedinou se znaky nedostatku B12 (lehká necitlivost v jedné ruce a lehká únava). Vše odeznělo po podávání perorálního B12, takže její vysoká úroveň séra může být přisouzena neaktivním analogům B12.
 • Osm mělo vysokou MMA v moči.
 • I když úrovně homocysteinu byly v normálním rozsahu, po podání B12 výrazně klesly.
 • Subjektům bylo podáváno 500 µg B12denně, subjekty preparát cucaly než ho spolkly. Po dvou měsících:
  • Zvýšil se průměrný počet červených krvinek.
  • Průměrný celkový cholesterol se snížil o 10,3 % a LDL cholesterol se snížil o 19,6 %. (Poznámka: Toto je jediná studie, která pozorovala redukci cholesterolu u veganů a veganek po podání doplňku B12.)
  • Úroveň séra MMA dramaticky klesla (z 0,65 ± 0,61 na 0,13 ± 0,06 µmol/l).
  • Průměrné sB12 vzrostlo na 553 ± 113 pg/ml.

Crane a kol. píší:

Laboratorní důkazy u těchto dvou rodin jsou příliš silné, aby bylo možno věřit, že měly adekvátní přísun [B12 – pozn. autora]. Je hodné pozornosti, že ač byli na kompletně rostlinné dietě po tak dlouhou dobu, vyvinuli si buď malé nebo klinicky nevýznamné symptomy nebo znaky nedostatku kobalaminu. Žádný z členů rodiny si nebyl vědom symptomů lehké unavenosti, štípání v okončetinách nebo častých infekcí horních cest dýchacích.[3]

Crane a kol. (1994, USA) změřili sB12 u zdravých dospělých veganů a veganek (1-28 let na dietě), kteří nebrali doplňky B12 nebo nepřijímali fortifikovaná jídla po dobu posledního roku nebo déle. Výsledky jsou v Tabulce 3.

Tabulka 3. Stav B12 u nedoplňujících veganů a veganek ve studii Craneho a kol. 1994
# sB12 < 200 pg/ml sB12 < 100 pg/ml Rozsah sB12
Žádné fortifikované potraviny nebo doplňky 76 47 (62 %) 19 % 41-615
Fortifikované sojové mléko 20A 304-540
A – osm z nich bylo dětí

Účastníkům a účastnícím s nízkou úrovní B12 bylo podáno perorální B12. Úroveň B12 u některých z těchto participantů a participantek se nezvýšilo, což vedlo ke studii o cucání tablet B12 zmíněné v části „Cucací nebo rozpustné doplňky pod jazyk“ v článku „Veganské zdroje“.

Crane a kol. také prozkoumali úroveň MMA v moči u 29 dospělých veganů a veganek, kteří nepoužívali doplňky B12 nebo fortifikované potraviny v posledním roce:[4]

 • 11 mělo úroveň B12 < 200 pg/ml. Jejich průměrný střední objem erytrocytu – 95,9 ± 5,5 fl – byl výrazně vyšší, než těch s vyšší úrovní B12.
 • 7 z těchto 11 mělo vysoké MMA.
 • Nikdo s normální úrovní B12 neměl zvýšené MMA.
 • Jeden vegan po 5 letech na dietě neměl žádné symptomy nedostatku B12, přestože měl sB12 o hodnotě 90 pg/ml. Nicméně po jednom měsíci na perorálních dávkách B12 si všiml, že jeho chronicky špatné trávení zmizelo.

Tungtrongchitr a kol. (1993, Thajsko) studovali 132 thajských dospělých vegetariánů (64 mužů a 68 žen) a 47 zdravých nevegetariánů a nevegetariánek. Vegetariáni patrně nejedli žádné zvířecí produkty. Úrovně B12 jsou ukázány v Tabulce 4.

Tabulka 4. Stav B12 thajských dospělých ve studii Tungtrongchitera a kol. 1993
Sérum B12 Rozsah séra B12
Muži nevegetariáni 490 176-825
Ženy nevegetariánky 500 270-1400
Muži vegetariáni 117 31-730
Ženy vegetariánky 153 22-460

Byly zde určité rozdíly v krvinkách mezi vegetariány a nevegetariány. Sérum B12 se snižovalo tak, jak rostl počet let na vegetariánské stravě. Skupiny praktikující vegetariánství po 6 a více let vykázaly zvláště nízké průměrné úrovně sB12 (83-135 pg/ml).[5]

Bar-Sella a kol. (1990, Izrael) porovnali 36 veganů a veganek (5-35 let na dietě) s 36 nevegetariány a nevegetariánkami. Nikdo z veganské skupiny nepoužíval vitamínové doplňky. Vegani a veganky měli významně nižší úroveň B12 (164 vs. 400 pg/ml). Žádný z nevegetariánů neměl nedostatek B12, ale 2 byli už na pomezí. Žádný ze subjektů netrpěl krevními odchylkami. Čtyři vegani/veganky měli v minulosti bolesti svalstva, abnormální počitky v nohou a poruchy soustředění. Jejich úrovně séra B12 jsou vypsány v Tabulce 5.

Tabulka 5. Úroveň B12 u 4 veganu, kteří v minulosti trpěli problémy s nervovou soustavou
Subjekt 1 2 3 4
Věk 56 64 40 57
Sérum B12 (pg/ml) 65 84 89 90

3 z těch 4 byli dále sledováni a po injekcích B12 se u nich projevila podstatná klinická zlepšení (jejich úroveň B12 se zvýšila přes 200 pg/ml).[6]

Areekul a kol. (1988, Thajsko) našli významné rozdíly v úrovních B12 mezi 29 zjevně zdravými vegetariány (62 ± 78 pg/ml) a 60 všežravci (629 ± 160 pg/ml). Osm vegetariánů mělo nezjistitelnou úroveň B12, zatímco pouze dva ji měli přes 200 pg/ml. Výzkumníci nezmínili, zda někdo z vegetariánů bral doplňky B12, ale nezdálo se, že by tak někdo činil.[7]

Vegani a veganky beroucí doplněk B12

Tabulka 6 ukazuje výsledky studie Haddad a kol. (1999, USA) porovnávající vegany a veganky s nevegetariánskou populací.

Tabulka 6. Výsledky studie Haddad a kol.
# Let na dietě # beroucích doplněk B12A,B B12 (pg/ml) # s B12 < 203 sMMA > 0,38 µmol/l Mělo 1 indikátor nedostatku B12
Vegani 25 4,2 (1-25) 9 421 ± 169 3 5 10
Nevegani 20 423 ± 134 0 0
A – Podle korespondence s autorem.
B – Někteří vegani jedli fortifikované potraviny.

Mezi skupinami nebyl rozdíl v homocysteinu. Bylo zde ale významné spojení mezi doplňováním B12 a sB12, ale žádná relace s sMMA. V soukromé korespondenci Haddad navrhl, že to mohlo být proto, že někteří vegani a veganky nebrali doplňky pravidelně a někteří začali až v nedávné době. Krev bude odrážet vyšší příjem B12 v poslední době, zatímco úrovni MMA bude trvat déle než se změní.[8]

Harman a Parnell (1998, Nový Zéland) porovnali 24 dospělých vegetariánských Adventistů sedmého dne (včetně několika veganů a veganek; počet nebyl specifikován) s 23 adventisty nevegetariány. Někteří vegetariáni a vegetariánky brali doplněk B12 a injekce. Tabulka 7 ukazuje výsledky.

Tabulka 7. Výsledky z Harman a Parnell
sB12 (pg/ml)
Muži vegetariáni 220 ± 103
Ženy vegetariánky 282 ± 132
Muži nevegetariáni 331 ± 142
Ženy nevegetariánky 331 ± 167

Úrovně B12 se mezi skupinami významně nelišily.[9]

Alexander a kol. (1994, Nový Zéland) pozorovali 18 vegetariánů a vegetariánek. Úrovně B12 byly takové, jaké jsou v Tabulce 8.

Tabulka 8. Úrovně B12 v Alexander a kol.
# Roků na dietě sB12
Vegani a veganky 5 6,6 (1-12) 277
Lakto-ovo vegetariáni 13 > 5 229

Další zjištění ze studie:

 • 6 mělo úroveň B12 pod referenčním rozsahem, výčet: 82, 86, 182, 190 a 197 (nebylo specifikováno, zda to byli vegani či lakto-ovo vegetariáni). Nikdo netrpěl makrocytózou (zvětšení červených krvinek – pozn. překl.). O ženě s nejnižší hodnotou bylo zjištěno, že má nedostatek vnitřního faktoru.
 • 7 vegetariánů bralo doplněk B12 a jenom jeden měl nízkou úroveň B12, ale jejich úrovně nebyly významně odlišné od těch, kteří B12 nedoplňovali.
 • Vegani měli ve skutečnosti vyšší sB12 než lakto-ovo vegetariáni.[10]

Sanders a kol. (1978, Velká Británie) porovnali dospělé vegany a veganky (nepřijímali živočišné produkty více než jeden rok a v průměru pak osm let), členy The Vegan Society (Velká Británie), se stejně starými a genderově odpovídajícími nevegetariány. 18 z veganů a veganek bralo doplňky B12 nebo jedlo fortifikované potraviny. Výsledky jsou v Tabulce 9.

Tabulka 9. Sanders a kol. (1978, Velká Británie)
Sérum B12 (pg/ml)
22 veganů 289 rozsah: 120-675
22 neveganů 371 rozsah: 250-775

5 veganů a veganek nebralo doplněk B12 ani nepřijímali fortifikované potraviny. Viz Tabulka 10.

Tabulka 10. Sanders a kol. (1978, Velká Británie)
Počet let na veganské dietě 2 4 6 6 13
Sérum B12 200 225 230 180 120

Výsledky indikují, že doplňující vegani a veganky měli vyšší úroveň sB12 než ti, kteří nedoplňovali.[11]

Odkazy

 1. Lloyd-Wright Z, Allen N, Key TJ, Sanders TB. How prevalent is vitamin B12 deficiency among British vegetarians and vegans? Proceedings of the Nutrition Society. University of Sheffield, Sheffield, UK. 2001(Jul):174A.
 2. Hokin BD, Butler T. Cyanocobalamin (vitamin B-12) status in Seventh-day Adventist ministers in Australia. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):576S-578S.
 3. Crane MG, Register UD, Lukens RH, Gregory R. Cobalamin (CBL) studies on two total vegetarian (vegan) families. Vegetarian Nutrition. 1998; 2(3):87-92.
 4. Crane MG, Sample C, Pathcett S, Register UD. „Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans).“ Journal of Nutritional Medicine.1994;4:419-430.
 5. Tungtrongchitr R, Pongpaew P, Prayurahong B, Changbumrung S, Vudhivai N, Migasena P, Schelp FP. Vitamin B12, folic acid and haematological status of 132 Thai vegetarians. Int J Vitam Nutr Res. 1993;63(3):201-7.
 6. Bar-Sella P, Rakover Y, Ratner D. Vitamin B12 and folate levels in long-term vegans. Isr J Med Sci. 1990;26:309-312.
 7. Areekul S, Churdchu K, Pungpapong V. Serum folate, vitamin B12 and vitamin B12 binding protein in vegetarians. J Med Assoc Thai. 1988 May;71(5):253-7.
 8. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(suppl):586S-93S.
 9. Harman SK, Parnell WR. The nutritional health of New Zealand vegetarian and non-vegetarian Seventh-day Adventists: selected vitamin, mineral and lipid levels. NZ Med J. 1998 Mar 27;111(1062):91-4.
 10. Alexander D, Ball MJ, Mann J. Nutrient intake and haematological status of vegetarians and age-sex matched omnivores. European Journal of Clinical Nutrition. 1994;48:538-546.
 11. Sanders TA, Ellis FR, Dickerson JW. Studies of vegans: the fatty acid composition. of plasma choline phosphoglycerides, erythrocytes, adipose tissue, and breast milk, and some indicators of susceptibility to ischemic heart disease in vegans and omnivore controls. Am J Clin Nutr. 1978 May;31(5):805-13.
 12. Mądry E, Lisowska A, Grebowiec P, Walkowiak J. The impact of vegan diet on B-12 status in healthy omnivores: five-year prospective study. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2012 Apr 2;11(2):209-12. | link

Written by newman

Únor 15, 2011 na 09:46

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: